Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 pro nákup zboží prostřednictvím e-shopu dostupného na internetové adrese (URL): http://holy-nohy.cz, stanovené dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Prodávající:

 Holy Nohy s.r.o.,

se sídlem Pekařská 490/11, Olomouc, 779 00,

IČO 19551975, DIČ CZ19551975 (plátce DPH)
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 93240

e -mail info@holy-nohy.cz
telefonní číslo 774 355 685 

 (dále také jen „prodávající”)

 I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu jako spotřebitel (dále jen jako „zákazník“) prostřednictvím webových stránek dostupných na internetové adrese (URL): http:holy-nohy.cz a dalších internetových služeb prodávajícího.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy sjednané na dálku (distančním způsobem) při nákupu zboží v e-shopu; princip uzavření kupní smlouvy je popsán níže. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Webové stránky (e-shop) prodávajícího či jeho další on-line prezentace obsahují zejména seznam a popis nabízeného zboží a uvedení jeho cen, jakož i další okolnosti a informace o prodávajícím a jeho podnikatelské činnosti a obchodní nabídce.
 4. Pro účely těchto obchodních podmínek se má za to, že zákazník je obvykle v postavení spotřebitele a na vztah s prodávajícím se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nicméně pokud uvede zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí zboží použít v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s poskytovatelem bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v takovém případě se na vztah prodávajícího a zákazníka – poskytovatele užijí ujednání o kupní smlouvě dle občanského zákoníku.

 II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy) mezi prodávajícím a jeho zákazníky vzniká potvrzením objednávky učiněné v e-shopu prodávajícího (e-mailem).
 2. Pro objednání zboží zákazník provede příslušnou volbu obvykle na stránkách e-shopu. 
 3.  Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a distančním způsobem.
 4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy hradí zákazník. Prodávající upozorňuje zákazníky, že tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou běžně hradí zákazník za přístup k internetu; žádné další náklady za uzavření smlouvy na dálku nejsou prodávajícím zákazníkovi účtovány.
 5. V objednávce jsou obsaženy zejména tyto informace, které je pro její úspěšnou realizaci třeba zákazníkem vyplnit:
  a) Informace o nakupovaném zboží (které je zákazníkem označeno tlačítkem „Přidat do košíku“ či obdobně);
  b) Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaný způsob doručení zboží;
  c) Jmenné a kontaktní údaje zákazníka pro zajištění komunikace a doručení zboží.
 6. Objednávka je závazně vytvořena po stisknutí tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ s důsledky povinnosti uhradit kupní cenu za objednané zboží.
 7. Prodávající potvrdí objednávku po jejím doručení e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení objednávky je její shrnutí; k objednávce Prodávající přiloží aktuální text obchodních podmínek závazných pro danou kupní smlouvu, která je uzavřena potvrzením objednávky.
 8. Prodávající si vyhrazuje možnost nepotvrdit objednávku, zejména z důvodů nedostupnosti zboží, objednání většího počtu zboží, než má prodávající k dispozici a podobně.
 9. V případě, že nastane shora uvedený důvod, pro který nemůžeme prodávající objednávku potvrdit, může zákazníka kontaktovat s nabídku na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy zákazník tuto nabídku potvrdí.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo že v případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, není povinen zákazníkovi zboží dodat, a to ani v případě, že již obdržel potvrzení objednávky. V takovém případě bude prodávající zákazníka bezodkladně kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce se správnou cenou zboží.  Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy zákazník novou nabídku potvrdí.
 11. V okamžiku uzavření smlouvy vzniká zákazníkovi závazek k zaplacení celkové ceny.
 12. V případě, že má zákazník u prodávajícího v rámci jeho e-shopu zřízen uživatelský účet, může učinit objednávku jeho prostřednictvím. Způsob tvorby objednávky a princip uzavření kupní smlouvy je však totožný, jakje popsáno shora.
 13. Prodávající může umožnit na některé nákupy zboží uplatnit slevu. Pro její poskytnutí je třeba vyplnit ve formuláři objednávky příslušné údaje. Obecně však na poskytnutí slevy nevzniká nárok.
 14. Prodávající není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy prodávajícího, jemu spřízněných osob či tyto obchodní podmínky (jedná se zejména o osoby, které činí opakovaně objednávky bez jejich úhrady, nepřebírají zboží doručované na dobírku a podobné jednání způsobující prodávajícímu škodu).  

 

III. Dárkové poukazy

 1. Předmětem prodeje kromě zboží mohou být také dárkové poukazy. Cena dárkového poukazu je uvedena na jeho faktickém vyhotovení (ať už v papírové či elektronické podobě), stejně jako doba jeho platnosti. Dárkový poukaz je možné vyměnit za zboží na prodejně či při prodeji v e-shopu. Je-li cena zboží nižší než hodnota dárkového poukazu, rozdíl se zákazníkovi neproplácí. Je-li cena zboží vyšší než hodnota dárkového poukazu, je zákazník povinen rozdíl mezi hodnotou dárkového poukazu doplatit. Hodnotu dárkového poukazu je možné použít i na cenu za dopravu.
 2. V případě uplynutí doby, po kterou je možné dárkový poukazu uplatnit, nemá zákazník nárok na jeho výměnu za zboží či na vrácení finančních prostředků, za které dárkový poukaz uplatnil. V ostatním se uplatní pro dárkové poukazy stejná ujednání, jako pro další zboží.

 

IV. Uživatelský účet

 1. Prodávající umožňuje zákazníkovi vytvořit si v e-shopu uživatelský účet, který umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených smluv.
 2. Zákazník je povinen pro registraci uživatelského účtu uvést správně a pravdivě své zadávané jmenné a kontaktní údaje a tyto udržovat aktualizované.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu. Za jejich zneužití nenese prodávající odpovědnost.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet zákazníka, zejména v případě, kdy jej více než dva roky nevyužije nebo v případě, kdy porušil povinnosti dle kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek.
 5. Prodávající není povinen zajistit nepřetržitou dostupnost uživatelského účtu.

 V. Cenové a platební podmínky

 1. Pro účely těchto obchodních podmínek je jako „cena“ označována finanční částka, kterou zákazník hradí za zboží. Cena je vždy uvedena v e-shopu u zboží, v rámci objednávky a také v rámci jejího potvrzení (v kupní smlouvě).
 2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou zákazník hradí za doručení Zboží. V ceně za dopravu je také zahrnuta cena za zabalení zboží a případně za dobírku či jinak zpoplatněné dodání zboží. Cena za dopravu je uvedena v rámci objednávky a také v rámci jejího potvrzení (v kupní smlouvě).
 3. Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu. Celková cena je uvedena ve shrnutí objednávky a také v rámci jejího potvrzení (v kupní smlouvě). Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
 5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu;
 6. Úhradu celkové ceny je možné provést následujícím způsobem:
  a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby prodávající zašle zákazníkovi v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 7 dnů;
  b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu COMGATE, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [zde].V případě platby kartou online je celková cena splatná do 2 dnů;
  c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení zboží oproti předání zboží. V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží. V případě nepřevzetí zboží z jakéhokoliv důvodu zákazníkem při platbě na dobírku vzniká prodávajícímu nárok na úhradu ceny za dopravu;
  d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit zboží v případě převzetí v provozovně prodávajícího.
 7. Prodávající vystaví faktura v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a zašle ji na e-mailovou adresu zákazníka. Faktura je také fyzicky přiložena ke zboží a dostupná v uživatelském účtu, pokud si jej zákazník zřídil.
 8. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

 VI. Výhrada vlastnictví

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka až po úplné úhradě celkové ceny za zboží a jeho faktickém převzetí.

 

VII. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

 1. Zboží bude zákazníkovi doručeno způsobem dle jeho volby, přičemž možnosti doručení jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
 2. Prodávající stanovil tyto možnosti doručení zboží:
  a) Osobní odběr na provozovně prodávajícího na adrese v Olomouci, Pekařská 490/11;
  b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;
  c) Doručení prostřednictvím dopravních společností PPL CZ, Zásilkovna.
 3. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky. Prodávající neumožňuje doručení zboží do zahraničí.
 4. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení bude prodávajícím zákazníkovi sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená na e-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
 5. V případě osobního odběru na provozovně bude zákazník o možnosti vyzvednutí Zboží informován prostřednictvím e-mailu.
 6. Při převzetí zboží od dopravce je povinnost zákazníka prohlédnout si a zkontrolovat neporušenost obalu zboží. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností zákazníka zboží od dopravce převzít. V případě mechanického poškození obalu, je zákazník povinen zboží otevřít a zkontrolovat jeho stav za přítomnosti dopravce. V případě zjištění poškozeného zboží je pak zákazník povinen vyhotovit záznam a nechat si ho potvrdit dopravcem. Dále je zákazník v takovém případě povinen o této skutečnosti
  vyrozumět prodávajícího. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a potvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Pozdější reklamace této skutečnosti nebudou uznány. 
 7. V případě, kdy zákazník nepřevezme zboží s výjimkou případu shora uvedeného v bodě VII. 6, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení kupní smlouvy. Nejedná se o jednání, které by bylo možné vykládat jako odstoupení od kupní smlouvy způsobem dle občanského zákoníku a dle těchto obchodních podmínek. V takovém případě je však jako důsledek jednání zákazníka oprávněn od kupní smlouvy odstoupit prodávající z důvodu podstatného porušení smlouvy zákazníkem. Odstoupení je účinné v den jeho doručení zákazníkovi. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud prodávajícímu vznikla.
 8. Pokud je z důvodů vzniklých na straně prodávajícího zboží doručováno opakovaně (zejména při nepřevzetí zboží zaslaného na dobírku) nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je povinností nahradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené, jakož i vzniklou škodu z titulu zbytečně hrazené ceny za doruční. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající na e-mailovou adresu zákazníka a jsou splatné ve lhůtě 7 dnů od odeslání e-mailu.
 9. Nebezpeční škody na zboží přechází na zákazníka v okamžiku jeho převzetí. V případě, kdy zboží zákazník nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. VII.6 těchto podmínek, nebezpečí škody na zboží na zákazníka přechází v okamžiku, kdy měl možnost zboží převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro účely tohoto ujednání znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží zákazník.
 10. V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude prodávající informovat v případě:
  a) mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž zákazníkovi vždy sdělí novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží vůbec dodat;
  b) prodlení s dodáním zboží od dodavatele, přičemž vždy zákazníkovi sdělí novou očekávanou dobu dodání.
 11. V případě, prodávající nebude schopen zboží zákazníkovi dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení zboží uvedené v potvrzení objednávky, je zákazník i prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že již zákazník uhradil cenu zboží, prodávající mu ji bezodkladně vrátí. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká žádné ze smluvních stran nárok na náhradu újmy.

 

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. VII. 9 těchto podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že:
  a) má vlastnosti, které byly uvedeny u popisu zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat, případně takové, které byly mezi prodávajícím a zákazníkem dohodnuty;
  b) je vhodné pro účely, které byly u popisu zboží uvedeny nebo pro účely, které jsou pro zboží tohoto typu obvyklé;
  c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
  d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  f) není zatíženo právy třetích stran.
 2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VIII.1, je zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na kontaktní adresu či sídlo prodávajícího uvedené na webových stránkách či v provozovně prodávajícího.
 4. Při uplatnění práva z vadného plnění zákazník zvolí, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího (s přihlédnutím k případným zákonným výjimkám) změnit. V případě, že si zákazník nezvolí řešení vady, má práva uvedená v čl. VIII.5 níže i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy. Prodávající výslovně informuje zákazníka, že zákon stanovuje, že v případě, zvolí-li dodání nové věci, avšak jedná se o vadu jednoduše odstranitelnou, je prodávající oprávněn věc namísto výměny za novou opravit.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má zákazník následující práva:
  a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;
  b) na odstranění vady opravou zboží;
  c) na přiměřenou slevu z ceny;
  d) na odstoupení od kupní smlouvy.
 6. V případě, že zákazník zvolí vyřešení dle bodů a) nebo b) a prodávající vadu takto neodstraní v přiměřené lhůtě, kterou uvedl, nebo sdělí zákazníkovi, že tímto způsobem vadu neodstraní vůbec, má zákazník práva dle bodů c) a d) čl. VIII. 5, i když je v rámci reklamace původně nepožadoval. Zároveň pokud zákazník zvolí odstranění vady opravou zboží a prodávající v průběhu reklamačního řízení zjistí, že se jedná o vadu neopravitelnou, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi, který má právo zvolit si jiný způsob odstranění vady.
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník následující práva:
  a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží;
  b) na odstranění vady opravou zboží;
  c) na přiměřenou slevu z ceny.
 8. Pokud však prodávající vadu neodstraní včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká zákazníkovi právo od kupní smlouvy odstoupit. Dále je zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případě, kdy nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě zboží nebo při větším počtu vad zboží.
 9. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To ale neplatí v následujících případech:
  a) došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
  b) bylo-li zboží použito ještě před objevením vady;
  c) nebyla-li nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu způsobena jednáním nebo opomenutím zákazníka;
  d) došlo-li na straně zákazníka před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je povinností zákazníka vrátit tu část zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě nebude zákazníkovi vrácena část ceny odpovídající jeho prospěchu z užití části zboží.
 10. Do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace prodávající na e-mailovou adresu zákazníka potvrdí, že reklamaci obdržel, kdy ji obdržel a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. V případě osobního uplatnění reklamace prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o jejím přijetí, ve kterém uvede datum, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 11. Reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po vzájemné dohodě prodloužena, v takovém případě však prodávající 30. den od obdržení reklamace vyrozumí zákazníka e-mailem o průběhu reklamačního řízení. Pokud lhůta pro vyřízení reklamace marně uplyne, je zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy.

 

 1. O vyřízení reklamace prodávající bude zákazníka informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží zákazníkovi také náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je zákazník povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzením o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností zákazníka původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však nese prodávající.

 

 1. V případě, že nejde o spotřebitele, ale o podnikatele, je zákazník povinen oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

 

 1. V případě, že je zákazník v postavení spotřebitele, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. V období 12. – 24. měsíc od převzetí zboží důkazní břemeno spočívající v tom, zda se jednalo o vadu zboží vyskytující se od počátku, nese zákazník.

 

 1. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
  a) zboží, které je prodávané za nižší cenu, na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  b) opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
  c) použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo v okamžiku převzetí.

 IX. Odstoupení od smlouvy

 1. K odstoupení od smlouvy může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních těchto podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena, či z důvodů výslovně stanovených občanským zákoníkem.

 

 1. V případě, že je zákazník v postavení spotřebitele, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží. V případě, že je předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního druhu či části zboží, a v případě, že byla uzavřena smlouva na opakovanou a pravidelnou dodávku zboží, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

 

 1. Od smlouvy může zákazník odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy uvedené u identifikačních údajů prodávajícího).

 

 1. Zákazník jako spotřebitel však nemůžete od smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, zejména u následujícího:
  c) Zboží upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu;
  d) Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
  e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

 1. Lhůta k odstoupení dle čl. IX.2 těchto podmínek se považuje za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle zákazník prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy prodávající vrátí zákazníkovi cenu do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než dojde k vrácení zboží či než prokázání, že došlo k jeho zaslání zpět prodávajícímu. Zboží je zákazník povinen zaslat prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží.

 

 1. Zboží je nutné vrátit čisté, nepoškozené a včetně originálního obalu. Zákazník odpovídá za škodu v případech, kdy bude zboží poškozeno v důsledku jeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, jakož i za jeho nadměrné opotřebení nad rámec běžného vyzkoušení zboží. Způsobenou škodu v takovém případě prodávající vyúčtuje poté, co bude zboží vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. Prodávající je oprávněn pohledávku z titulu takovýchto nákladů či způsobené škody započíst na pohledávku zákazníka na vrácení ceny.

 

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než dodáme zboží zákazníkovi, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Dále je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že zákazník uvedl v objednávce nebo při registraci do uživatelského účtu záměrně nesprávné informace.

 

 1. Prodávající je oprávněn, v případě, že zákazník nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 X. Řešení sporů se spotřebiteli

 

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@holy-nohy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na e-mailovou adresu zákazníka.

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky. Dále je možné využít Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 XI. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 1. Prodávající je vykonavatelem autorských práv k webovým stránkám, zejména k jejich obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez písemného souhlasu prodávajícího.

 

 1. Zákazník nesmí při využívání webových stránek a e-shopu prodávajícího používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a e-shop a užívat je takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

 1. Kupní smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody (dodatků) sjednaných mezi prodávajícím a zákazníkem.

 

 1. Prodávající je oprávněn změnit a doplnit tyto obchodní podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.O změně bude zákazník informován e-mailem v případě, že má vytvořený uživatelský účet, jinak změna obchodních podmínek nabývá účinnosti jejím vyvěšením (či vyvěšením nového úplného znění obchodních podínek) na webových stránkách prodávajícího.

 

 1. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsou obě smluvní strany oprávněny od smlouvy z takového důvodu odstoupit.

 

 1. Prodávající v rámci své internetové prezentace používá recenze skutečných zákazníků, které od těchto zákazníků získal buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí nebo na vyžádání po zakoupení zboží. Pro získání recenze oslovuje prodávající vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, pouze si prodávající vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit nebo upravit gramatické nebo stylistické chyby.

 

 1. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 

 1. Smlouva včetně podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, není však volně a běžně přístupná a podléhá zásadám ochrany osobních údajů.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 09. 10. 2023.

 

Holy Nohy s.r.o.

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát: Holy Nohy s.r.o., Nikola Holá, Pekařská 490/11, Olomouc, 779 00

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Holy Nohy s.r.o., Nikola Holá, Pekařská 490/11, Olomouc, 779 00

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum a číslo uzavřené Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Holy Nohy s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum: 

Podpis: 

 

 Formuláře ke stažení

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz